9. Materiálne a technické zabezpečenie

Priestor umiestnenia služobných psov a výbehy je potrebné ohradiť plotom (klasické pletivo, bariérové konštrukcie – plechové, murované, prefabrikované) s minimálnou výškou 180cm. Pri navrhovaní konštrukcií plota je potrebné zohľadniť účinok sily vetra a základové konštrukcie osadiť do nezamŕzajúcej hĺbky (80 cm – 120 cm). Vstup na pracovisko je potrebné zabezpečiť uzamykateľnými dverami, resp. bránou proti…

8. Výživa psov

V tejto kapitole Je venovaná pozornosť výžive a kŕmeniu Jednotlivých kategórii psov v závislosti od ich fyziologických potrieb. Zámeromje poskytnúť čitateľovi teoretické základy pre optimálne zostavenie kŕmnych dávok, oboznámiť ho s nutričnými potrebami a správnym kŕmením psov počas Jednotlivých fáz ich života. Cieľom výživy Je ponúknuť správnu nutričnú starostlivosť, ktorá pozitívne ovplyvní zdravie, kondičný stav,…

7. Využitie policajnej kynológie vo verejno-poriadkovej činnosti

Ústava Slovenskej republiky ako jeden zo základných pilierov štátu a hierarchicky najvyšší právny predpis garantuje v článku 16 nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podobne aj Listina základných práv a slobôd, prijatá ústavným zákonom, zaručuje v článku 7 pomerne roz­siahle dodržiavanie právnych inštitútov vzťahujúcich sa k nedotknuteľnosti osoby a jej ochrany. Tieto významné právne dokumenty garantujú…

6. Využitie policajnej kynológie v operatívnej a pátracej činnosti

Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Útvary Policajného zboru sú povinné túto pomoc poskytnúť. Orgány činné v trestnom konaní – prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnos­tiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a čo najrýchlejšie ich vybavovať. Musia urobiť všetky…

5. Využitie policajnej kynológie v trestnom konaní

V trestnom konaní je „hľadanie pravdy“ zložitý a náročný proces. Odhalenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov závisí od množstva chronologicky na seba nad­väzujúcich postupov orgánov činných v trestnom konaní a spolupracujúcich inštitúcií. Orgány štátnej moci v tejto neľahkej úlohe v nemalej miere využívajú aj výsledky bezpečnostných a vedných disciplín, vrátane policajnej kynológie. Policajná…

4. Slovenská policajná kynológia

Počas prvej Československej republiky reprezentoval policajnú kynológiu na Sloven­sku len nepatrný počet psovodov slovenskej národnosti. Medzi prvé žandárske stanice na Slovensku, ktoré disponovali služobnými psami, patrili stanice obsadené psovodmi českej ná­rodnosti. Podľa Denného rozkazu č.109/1923 (kap. 3.8) to boli žandárske stanice v Košiciach, v Prešove, v Liptovskom Mikuláši, v Rožňave, v Zlatých Moravciach a vo…

3. Vznik a vyvoj policajnej kynológie

Pôvod psa domáceho (lat.Canis familiaris ) je primárne odvodený od základnej pred- historickej vývojovej línie pravekých živočíchov: Miacis – Cynodictis- Tomarctus- Eucyon – Canis lupus Všetky psovité šelmy, vrátane psa domáceho, pochádzajú z uvedeného evolučného radu. Za prvého predka všetkých v súčasnej dobe žijúcich mäsožravých cicavcov považujú paleontológovia neveľkého živočícha nazvaného Miacis. (Pravdepodobne úplne prvým…

2. Systémy policajnej kynológie

Kynológia bola donedávna neurčito definovaná ako náuka, ktorá čerpá svoje naj­novšie poznatky z prírodných vied, z biológie, zo zoológie, z anatómie, z genetiky, z fyziológie, a iných. Akoby existovala obava nazvať kynológiu samostatnou vednou disciplínou. Niektoré staršie definície uvedené v služobných normách, boli vecne ešte viac nepresnejšie. Služobnú kynológiu označovali aj ako „všetko“, čo sa…

1. Úvod do teórie policajnej kynológie

Kynológia bola v minulosti často marginalizovaná. Predsta­vovala akýsi „ľahký žáner“ v spoločnosti tradičných vedných odborov a vedných disciplín. V spoločnosti však bola prostredníctvom popu­lárneho živočíšneho druhu- psa domáceho (lat. Canis familiaris) feno­ménom aktívne zasahujúcim rôznorodé oblasti ľudského bytia, vrátane vnútornej bezpečnosti a ochrany štátu. Dlhodobá úspešná kooperácia človeka a psa našla uplatnenie psa aj v…