9. KYNOLOGICKÉ METÓDY

Kľúčovým  slovom  uvedenej kapitoly je slovo metóda (po grécky methodos – spôsob, cesta), resp. kynologická metóda.  Pod týmito odbornými termínmi si nepredstavujeme len triviálny spôsob k dosiahnutiu určeného cieľa, napríklad na detekciu nebezpečných látok a vecí – drog, alebo výbušnín pomocou psa. K tomu by postačovala iba vhodná metodika výcviku (po grécky methodikos – návodný), teda návod na…

8. POLICAJNÁ KYNOLÓGIA V SYSTÉME POLICAJNÝCH VIED

Pes (lat. – Canis familiaris/Canis lupus familiaris)89/ je výnimočným dielom človeka. Je originálnym výtvorom biologického procesu domestikácie, náhodného kríženia a systematickej šľachtiteľskej práce. Bez náznaku  idealizácie jeho existencie v ľudskom spoločenstve, zaujíma v hierarchii postavenia a vzťahu človek – zviera,  neohrozené miesto v porovnaní s akýmkoľvek iným živočíchom, chovaným v prírode alebo v zajatí.  Zdomácnený pes je od staroveku až podnes príkladom symbiózy …

7. VYUŽITIE PSA V TRESTNO-PROCESNEJ ČINNOSTI

Metóda pachových konzerv – Metóda pachovej identifikácie (MPK-MPI) je  kriminalistická metóda skúmania pachových stôp osoby v pachových konzervách pomocou špeciálne vycvičeného policajného psa. Je uznávanou problematikou kriminalistickej odorológie – jednej z disciplín kriminalistiky. Táto metóda  predstavuje  v súčasnosti teoreticky ucelený systém, ktorý je v  kriminalistickej praxi hodnoverným a verifikovaným spôsobom individualizácie osoby.  V trestno-procesnej praxi je čoraz viac…

6. POUŽITIE PSA V OPERATÍVNEJ ČINNOSTI A V PÁTRACEJ ČINNOSTI

Orgány činné v trestnom konaní (prokurátor, vyšetrovateľ) a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a čo najrýchlejšie ich vybavovať.  Rovnako sú povinní urobiť všetky potrebné opatrenia na odhalenie týchto činov a zistenie ich páchateľov 64/. Jedným z  opatrení je použitie policajného psa na mieste činu pri sledovaní pachovej…

5. POUŽITIE PSA VO VEREJNO-PORIADKOVEJ ČINNOSTI

Ústava Slovenskej republiky ako základný právny pilier štátu garantuje v článku 16  nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podobne aj Listina základných práv a slobôd prijatá ústavným zákonom zaručuje v článku 7 pomerne rozsiahle  dodržiavanie právnych inštitútov vzťahujúcich sa k nedotknuteľnosti  osoby a jej ochrany.  Tieto významné právne dokumenty  garantujú nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ktoré je možné obmedziť…

4. POLICAJNÁ KYNOLÓGIA V SYSTÉME BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Policajná kynológia hľadala dlho svoje legitímne miesto a zaradenie v systéme  bezpečnostnej služby. V historickom kontexte jej vzniku a vývoja v štátnych zväzkoch, ktorých súčasťou bolo i Slovensko, t.j. v Rakúsko-Uhorsku, v prvej Československej republike, Slovenskom štáte, v povojnovej Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej Federatívnej republike, ale aj v počiatočnom období samostatnej Slovenskej republiky jej nebolo  priradené relevantné postavenie. …

3. SLOVENSKÁ POLICAJNÁ KYNOLÓGIA

Počas prvej Československej republiky reprezentoval policajnú kynológiu na Slovensku  len nepatrný počet psovodov slovenskej národnosti. Títo psovodi získavali odbornú spôsobilosť formou výcvikových kurzov v Ústave pre chov a výcvik služobných psov četníctva dislokovanom v českej obci Pyšely. Po zániku spoločného štátu v roku 1939 mali ešte slovenskí žandári  možnosť  absolvovať kynologickú prípravu v uvedenom zariadení patriacom  už  ríšskemu protektorátu …

2. VZNIK A VÝVOJ POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

Vývinové tendencie policajnej kynológie boli  na dnešnom území Slovenska historiograficky ovplyvňované zložitými udalosťami, v ktorých sa Európa v období konštituovania bezpečnostných služieb nachádzala. V pomerne konzervatívnom Rakúsko-Uhorsku  bola cesta uplatnenia kynológie  v žandárstve a v polícii veľmi  komplikovaná.  Podmienky pre jej vznik a vývoj sa  v jednotlivých častiach monarchie značne líšili. V jej uhorskej časti, v tzv. Zalitavsku, kde žili aj Slováci, neboli…

1. PȎVOD PSA A DOMESTIKÁCIA VLKA

Pôvod psa je primárne odvodený od základnej predhistorickej vývojovej línie pravekých  živočíchov:  Myacis – Cynodictis – Tomarctus – Eucyon – Canis lupus. Všetky psovité šelmy, vrátane  psa,  pochádzajú z uvedeného evolučného radu. Za prvého predka všetkých v súčasnej dobe žijúcich mäsožravých cicavcov považujú paleontológovia s určitosťou  neveľkého živočícha nazvaného Miacis 6/. Tento tvor sa objavil na našej…

Policajná kynológia, teória a prax

27. júla 2017 bola vydaná nová knižná publikácia – Policajná kynológia, teória a prax na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Kniha bude vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov odboru Kynológia na uvedenej univerzite a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.  V stručnosti charakterizovaný prínos učebnice v systéme policajných činností, policajných služieb, policajných vied a napokon aj v systéme vzdelávania.…