13. MATERIÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

Pre plnohodnotný  vývin a kondíciu služobných psov je nevyhnutné zabezpečiť zdravé a hygienicky nezávadné prostredie. Na umiestnenie služobných psov slúžia kynologické objekty ministerstva vnútra a Policajného zboru. Ide o účelové stavby, ktoré musia spĺňať požadované stavebné, prevádzkové, hygienické a veterinárne podmienky pre umiestnenie služobných psov. Služobné psy sa môžu tiež umiestniť v kynologickom objekte nachádzajúcom sa v rodinnom dome psovoda.…

12. PRÁVNA ÚPRAVA

V  Zákone o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov  je pôsobenie policajnej kynológie  v kontexte plnenia jej úloh v činnosti moderného bezpečnostného aparátu upravená nadštandardne. Súčasné znenie jej inštitútov vystihuje celý rozsah tejto bezpečnostnej problematiky využívaný vo výkone policajnej  služby. Zákonná úprava policajnej kynológie tým presahuje   úroveň  právno-bezpečnostného prostredia nielen doma, ale aj v zahraničí. Pritom v právnych…

11. CHOV POLICAJNÝCH PSOV

Cieľ policajného chovu psov Účelom policajného chovu je produkovať všestranne použiteľné, psychicky pevné, vyrovnané, sebavedomé, konštitučne silné a zdravé psy vhodné pre  službu v náročných podmienkach policajnej praxe. Zámerom systematickej, cielenej plemenitby  je odchovať  policajné psy, u ktorých je, v podnetovo často nevyjasnených situáciách, úroveň vzruchu a útlmu v centrálnom nervovom systéme vzácne vyrovnaná v prejave tvrdého a nekompromisného zákroku v korelácii s okamžitou…

10. VÝCVIK PSA

Nervovú sústavu tvorí špecializované tkanivo, ktoré pozostáva z desiatok miliónov nervových buniek – neurónov. Neurón je základnou jednotkou nervovej sústavy. Pozostáva z tela, z  rozvetvených krátkych nervových vlákien, ktoré sa nazývajú dendrity a z jedného dlhého nervového vlákna neuritu, ktoré je na konci rozvetvené. Neurón prostredníctvom svojho tela alebo dendritov vníma vzruchy zo zmyslových orgánov, alebo z iných nervových…

9. KYNOLOGICKÉ METÓDY

Kľúčovým  slovom  uvedenej kapitoly je slovo metóda (po grécky methodos – spôsob, cesta), resp. kynologická metóda.  Pod týmito odbornými termínmi si nepredstavujeme len triviálny spôsob k dosiahnutiu určeného cieľa, napríklad na detekciu nebezpečných látok a vecí – drog, alebo výbušnín pomocou psa. K tomu by postačovala iba vhodná metodika výcviku (po grécky methodikos – návodný), teda návod na…

8. POLICAJNÁ KYNOLÓGIA V SYSTÉME POLICAJNÝCH VIED

Pes (lat. – Canis familiaris/Canis lupus familiaris)89/ je výnimočným dielom človeka. Je originálnym výtvorom biologického procesu domestikácie, náhodného kríženia a systematickej šľachtiteľskej práce. Bez náznaku  idealizácie jeho existencie v ľudskom spoločenstve, zaujíma v hierarchii postavenia a vzťahu človek – zviera  neohrozené miesto v porovnaní s akýmkoľvek iným živočíchom, chovaným v prírode alebo v zajatí.  Zdomácnený…

7. VYUŽITIE PSA V TRESTNO-PROCESNEJ ČINNOSTI

Metóda pachových konzerv – Metóda pachovej identifikácie (MPK-MPI) je  kriminalistická metóda skúmania pachových stôp osoby v pachových konzervách pomocou špeciálne vycvičeného policajného psa. Je uznávanou problematikou kriminalistickej odorológie – jednej z disciplín kriminalistiky. Táto metóda  predstavuje  v súčasnosti teoreticky ucelený systém, ktorý je v  kriminalistickej praxi hodnoverným a verifikovaným spôsobom individualizácie osoby.  V trestno-procesnej praxi je čoraz viac…

6. POUŽITIE PSA V OPERATÍVNEJ ČINNOSTI A V PÁTRACEJ ČINNOSTI

Orgány činné v trestnom konaní (prokurátor, vyšetrovateľ) a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a čo najrýchlejšie ich vybavovať.  Rovnako sú povinní urobiť všetky potrebné opatrenia na odhalenie týchto činov a zistenie ich páchateľov 64/. Jedným z  opatrení je použitie policajného psa na mieste činu pri sledovaní pachovej…

5. POUŽITIE PSA VO VEREJNO-PORIADKOVEJ ČINNOSTI

Ústava Slovenskej republiky ako základný právny pilier štátu garantuje v článku 16  nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podobne aj Listina základných práv a slobôd prijatá ústavným zákonom zaručuje v článku 7 pomerne rozsiahle  dodržiavanie právnych inštitútov vzťahujúcich sa k nedotknuteľnosti  osoby a jej ochrany.  Tieto významné právne dokumenty  garantujú nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ktoré je možné obmedziť…

4. POLICAJNÁ KYNOLÓGIA V SYSTÉME BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Policajná kynológia hľadala dlho svoje legitímne miesto a zaradenie v systéme  bezpečnostnej služby. V historickom kontexte jej vzniku a vývoja v štátnych zväzkoch, ktorých súčasťou bolo i Slovensko, t.j. v Rakúsko-Uhorsku, v prvej Československej republike, Slovenskom štáte, v povojnovej Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej Federatívnej republike, ale aj v počiatočnom období samostatnej Slovenskej republiky jej nebolo  priradené relevantné postavenie. …