3. SLOVENSKÁ POLICAJNÁ KYNOLÓGIA

Počas prvej Československej republiky reprezentoval policajnú kynológiu na Slovensku  len nepatrný počet psovodov slovenskej národnosti. Títo psovodi získavali odbornú spôsobilosť formou výcvikových kurzov v Ústave pre chov a výcvik služobných psov četníctva dislokovanom v českej obci Pyšely. Po zániku spoločného štátu v roku 1939 mali ešte slovenskí žandári  možnosť  absolvovať kynologickú prípravu v uvedenom zariadení patriacom  už  ríšskemu protektorátu …

2. VZNIK A VÝVOJ POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

Vývinové tendencie policajnej kynológie boli  na dnešnom území Slovenska historiograficky ovplyvňované zložitými udalosťami, v ktorých sa Európa v období konštituovania bezpečnostných služieb nachádzala. V pomerne konzervatívnom Rakúsko-Uhorsku  bola cesta uplatnenia kynológie  v žandárstve a v polícii veľmi  komplikovaná.  Podmienky pre jej vznik a vývoj sa  v jednotlivých častiach monarchie značne líšili. V jej uhorskej časti, v tzv. Zalitavsku, kde žili aj Slováci, neboli…

1. PȎVOD PSA A DOMESTIKÁCIA VLKA

Pôvod psa je primárne odvodený od základnej predhistorickej vývojovej línie pravekých  živočíchov:  Myacis – Cynodictis – Tomarctus – Eucyon – Canis lupus. Všetky psovité šelmy, vrátane  psa,  pochádzajú z uvedeného evolučného radu. Za prvého predka všetkých v súčasnej dobe žijúcich mäsožravých cicavcov považujú paleontológovia s určitosťou  neveľkého živočícha nazvaného Miacis 6/. Tento tvor sa objavil na našej…