Zdroj: WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, Životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska,  11. vydanie 2014/2015, str. 156-157, Zug/Švajčiarsko, ISBN 978-3-7290-0124-4.

RNDr. Vladimír Ďurišin je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecná biológia. Titul RNDr. (doktor prírodných vied) získal v roku 1986 zložením rigoróznej skúšky v študijnom programe virológia.

Je zakladajúcim riaditeľom Odboru kynológie Prezídia Policajného zboru (v súčasnosti Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru). V tejto funkcii pôsobil od roku 1991 do roku 2010. Prispel k rozvoju policajnej kynológie na Slovensku spracovaním viacerých koncepčných projektov a systémových krokov. V roku 1994 sa zaslúžil o založenie Strediska klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch a zriadenie Strediska špecializovaného výcviku služobných psov v Bratislave. Inicioval dovtedy neexistujúcu systemizáciu funkcií psovodov na obvodných oddeleniach Policajného zboru, zriadenie oddelení služobnej kynológie na okresných a krajských riaditeľstvách Policajného zboru a znovuzriadenie skupín metódy pachových konzerv v Bratislave a v Košiciach. Prispel k založeniu oddelenia jazdnej polície v Košiciach. Súčasne mal zásluhu na etablovaní samostatného vyučovacieho predmetu „Policajná kynológia a hipológia“ v bakalárskom štúdiu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Bol národným koordinátorom UNDCP – programu OSN v boji proti drogám a inicioval projekt vybudovania Stredoeurópskeho výcvikového centra Canispol – Slovakia v Bratislave z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Hodnosť plukovník dosiahol v profesionálnej kariére v roku 2004. Je nositeľom viacerých rezortných a mimorezortných medailí a ocenení.

V súčasnosti prednáša na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V škole je odborným garantom predmetu „Služobné zvieratá v praxi“ v študijnom programe „Vzťah človek – zviera, jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii“. Ako vysokoškolský učiteľ bol školiteľom a oponentom desiatkam poslucháčov pri ich záverečných diplomových a bakalárskych prácach. Každoročne je členom komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby. Je spoluautorom knižných monografií: Policajná kynológia na Slovensku (2004), Police Kynology in Slovakia (2004), Policajná kynológia na Slovensku (2009), Policajná kynológia (2009), Výkon a výcvik psov I. diel (2011) ,Výkon a výcvik psov II. diel (2011) a Police Kynology in Slovakia (2014).

V mladosti sa aktívne venoval civilnej kynológii. Stal sa 2-násobným majstrom Slovenska v brannom viacboji kynológov, získal 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov služobných plemien v kategórii „stopár“, bol dvakrát v širšom výber reprezentácie ČSSR na Majstrovstvách Európy a iné. Bol medzinárodným a národným rozhodcom pre výkon služobnej kynológie a aktívne pôsobil v záujmových organizáciách od najnižších funkcií až po republikové.

V súčasnosti sa okrem pedagogickej práce venuje najmä publikačnej činnosti. Zaoberá sa problematikou policajnej kynológie v systéme jej zaradenia v policajných činnostiach, v policajných službách a policajných vedách. Pozornosť venuje samostatnej kynologickej metodológii a výskumu v oblasti kriminalistických pachových stôp.