Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD. 

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

Košice, 1.10. 2016

Oponentský posudok

Ďurišin, V.: Policajná kynológia, teória a prax

Autor je skúsený kynológ, mnohoročný vedúci pracovník Odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, ale aj pedagogický pracovník so zameraním na využitie psov v policajnej praxi. Svoje poznatky a skúsenosti, ako aj výsledky svetovej literatúry vhodne interpretoval v textovej a obrazovej časti tejto publikácie. Autor pripravil učebný text z oblasti policajnej kynológie pre poslucháčov akreditovaných študijných programov „Kynológia“ a „Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii“ Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Učebnica je súčasne povinnou študijnou literatúrou pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Tomuto zameraniu odpovedá charakter učebnice a obsah jednotlivých kapitol. Učebný text je rozdelený do 13 kapitol a tie na ďalšie podkapitoly. Každá z týchto kapitol prezentuje význam kynológie v systéme policajných činností, policajných služieb, policajných vied a napokon aj v systéme vzdelávania. Kapitoly sú písané pútavou formou na dobrej technickej a odbornej úrovni. Jednotlivé kapitoly informujú od vývoja policajnej kynológie, použití psa v systéme policajných činností, kynologických metódach, chove psov až po právnu úpravu služobnej kynológie.

Pripravovaná vedecká monografia má okrem svojho základného poslania – byť dobrou kvalifikačnou učebnicou pre poslucháčov vysokoškolského štúdia v predmete svojho zamerania, aj nemalú ambíciu. V predkladanom formáte ponúknuť čitateľovi zvýraznenie odborných kapitol pomocou umeleckých ilustrácií. Na tento takpovediac netradičný pokus sa podujal autor učebnice v spolupráci so známou výtvarníčkou Mgr. art. Katarínou Kavietikovou Bekéniovou. Pred každou z dvanástich tematických kapitol je umiestnená abstraktná ilustrácia dokumentujúca spoločnú výpoveď o tom, že umenie a veda spolu súvisia. Okrem toho na začiatku monografie sú zaradené tri autorské výroky doplnené výtvarným dielom umelkyne.

Autorovi sa podarilo týmto spôsobom zostaviť text, ktorý je spôsobilý čitateľa nielen zaujať, ale poskytnúť mu rad informácií, ktoré rozšíria jeho rozhľad a oboznámi sa s najnovšími vedeckými znalosťami v tejto oblasti.

Som presvedčená, že predkladaná monografia si nájde priestor nielen medzi odborníkmi policajno-bezpečnostnej a súdnej praxe, ale rovnako aj medzi študentmi a pedagógmi vysokoškolského štúdia zameraného na predmet policajnej kynológie.

Záver:

Predkladaný učebný text bude veľmi vhodným učebným materiálom, kde študenti nájdu komplexné informácie zo študovanej problematiky

Predložený učebný text po formálnej aj po obsahovej stránke spĺňa všetky kritéria a odporúčam ho zadať do tlače.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár