R e c e n z n ý  p o s u d o k

Názov rukopisu: Policajná kynológia, teória a prax

Autor príspevku: RNDr. Vladimír Ďurišin

Recenzent: Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.

jergus.sivos@gmail.com

00421 903 935 048

Všeobecné hodnotenie práce:

Posudzovaný rukopis predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax policajnej kynológie. Postupne oboznamuje čitateľa s historickým vývojom policajnej kynológie od počiatkov do súčasnosti, s miestom policajnej kynológie v systéme bezpečnostnej služby a policajných vied, s použitím psa vo verejno-poriadkovej, operatívnej, pátracej a trestno-procesnej činnosti, s kynologickými metódami, s výcvikom psa a s chovom policajných psov, ako aj s právnou úpravou policajnej kynológie a jej materiálnym a technickým zabezpečením.

Autor dve desaťročia formoval policajnú kynológiu na Slovensku, čo mu vytvorilo predpoklady na porovnanie jednotlivých období vývoja tejto služby, ale najmä širšie vedecko-teoretické uchopenie problematiky. Dokázal využiť svoje dlhoročné praktické skúsenosti s pedagogicko-didaktickou činnosťou a skĺbiť ich tak, aby vytvoril kvalitnú kvalifikačnú učebnicu pre poslucháčov vysokoškolského štúdia. Dokumentuje to nielen premyslene štruktúrovaný obsah rukopisu, ktorý vychádza z poznania vysokoškolského poslucháča, snahy zaujať ho a sprostredkovať mu celú šírku problematiky, ale predovšetkým ucelené teoretické spracovanie pracovných metód, medzi ktoré zaradil aj metódu detekcie drog.

Autor približuje aj osobnosti policajnej kynológie, pričom primeraný priestor venuje len tým, ktorí prispeli k rozvoju policajnej kynológie. Nevyhýba sa ani obdobiam, v ktorých politicky nespoľahliví príslušníci nemohli ďalej vykonávať službu. Z historiografického pohľadu sú prínosné informácie o prvom kynologickom stredisku v Československu – škole psovodov v Kostelci nad Orlicí, vrátane doteraz nepublikovaných fotografií. Oceňujem aj množstvo dobových fotografií, ktoré vhodne ilustrujú text.

Drobné preklepy (napr. dvojmedzery, správne zapísanie rozpätia rokov) je potrebné opraviť v rámci jazykovej korektúry. Odporúčam tiež skontrolovať správne písanie názvov bezpečnostných zložiek v jednotlivých historických obdobiach (napr. na s. 248 Správa stredočeského kraja VB).

Záver: Predložený rukopis odporúčam prijať na publikovanie.

Bratislava, 29. september 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár