Knižná publikácia Systém policajnej kynológie bola vydaná 20. októbra 2020 Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Komplexne spracovaná monografia je vytvorená erudovaným kolektívom autorov. Dielo prináša koncepciu plnohodnotného a efektívneho uplatnenia policajnej kynológie v trestnom konaní,  vo verejno-poriadkovej činnosti, v operatívnej a v pátracej činnosti Policajného zboru.

Kniha je syntézou autorovho celoživotného profesijného úsilia o systémové pojatie problematiky, ktorá sa dlhodobo uchádzala o  adekvátne zaradenie v štruktúre policajných činností, policajných služieb a policajných vied. Lajtmotívom monografie je zriadenie policajnej kynológie ako samostatnej bezpečnostnej služby, ktorá vychádza z vedecky presne definovaných teoretických a praktických atribútov povinných pre relevantné zaradenie problematiky v sústave bezpečnostných subjektov. Jednotlivé kapitoly vedeckého diela implikujú  koncepty  vychádzajúce  z  jedinečnej  definície a kodifikácie policajnej kynológie,

z originálnej terminológie klasickej a špeciálnej kynológie, zo samostatnej kynologickej metodológie, z  historickej genézy danej problematiky, zo svojbytnej inštitucionalizácie výcvikových a chovateľských kynologických subjektov, z ojedinelej organizačnej štruktúry policajnej kynológie a z iných zdrojov.

Predaj prostredníctvom: eshop.uvlf.sk.

Edičné stredisko a predajňa literatúry Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

 

SYSTÉM POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

Ukážky jednotlivých statí

8. Výživa psov

V tejto kapitole Je venovaná pozornosť výžive a kŕmeniu Jednotlivých kategórii psov v závislosti od…

Viac