RNDr. Vladimír Ďurišin (1958)

RNDr. Vladimír Ďurišin (1958)

RNDr. Vladimír Ďurišin je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecná biológia (1984). V rokoch 1991–2010 pôsobil vo funkcii riaditeľa  odboru  kynológie a hipológie  Prezídia  Policajného zboru. V roku 1994 založil Stredisko služobných psov odboru  kynológie Prezídia Policajného zboru v Malých Levároch. V súčasnosti prednáša na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na akadémii učí od roku 2000  predmet „Policajná kynológiu“ a od roku 2010 aj problematiku policajnej hipológie v rámci   predmetu „Policajná kynológia  a hipológia“.  Na univerzite v Košiciach začal prednášať  v bakalárskom študijnom programe „Kynológia“ v roku 2008. V súčasnosti sa venuje kriminalistickej odorológii a metóde mantrailingu.

Štruktúrovaný životopis

Základné údaje:

Meno a priezvisko:    Vladimír Ďurišin

Titul:                           RNDr.

Narodený:                   25. apríla 1958 v Bratislave

Adresa:                       Uhrova 1/A,  830 01 Bratislava

Stav:                            ženatý- manželka Ing. Svetlana, nar. 10. 6. 1969 v Humennom

(absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave)

syn  – Peter Ďurišin, nar. 19.5.1998 v Bratislave

(reprezentant Slovenska v plávaní)

Vzdelanie:

1964-1969     Základná deväťročná škola  Kadnárová ul., Bratislava

1969-1973     Základná deväťročná škola  Vazovova 6, Bratislava

1973-1977     Gymnázium Vazovova 6, Bratislava

1979-1984     Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

1986              Rigorózna skúška – RNDr., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislava

Zamestnanie:

1984              Virologický ústav SAV, Bratislava Mlynská dolina 1, výskumný pracovník 1984-1985     Základná vojenská služba vo VÚ 3866 Mikulov, veliteľ čaty

1985- 1986    Virologický ústav SAV, Bratislava Mlynská dolina 1, výskumný pracovník

Športová  kynológia

RNDr. Vladimír Ďurišin sa  v mladosti úspešne venoval  športovej kynológii (vo Zväzarme boli zaužívané termíny služobná kynológia a služobné plemená). V súťažnej činnosti získal mnohé ocenenia. Stal sa dvojnásobným majstrom Slovenska v brannom viacboji kynológov, získal 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo výkone psov služobných plemien v kategórii „stopárov“ a iné. Športovej kynológii sa aktívne venoval vo Zväze drobnochovateľov už v roku 1975 a vo Zväzarme od roku 1976.

Dlhé roky pôsobil vo funkcii medzinárodného a národného rozhodcu s aprobáciou pre výkon služobnej kynológie. Pracoval v kynologických organizáciách ako figurant, výcvikár, hlavný výcvikár, podpredseda a predseda kynologickej organizácie. Neobišli ho pozície v štruktúre zväzu.

V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol  členom Ústrednej rady kynológie Ústredného výboru Zväzarmu v Prahe a členom výcvikovej komisie Mestskej rady kynológie Mestského výboru Zväzarmu v Bratislave

V súčasnosti je   predsedom Kynologického klubu Polícia-Slovakia

Súťažná činnosť:

7  x Majstrovstvá  SSR vo výkone psov služobných plemien

1 x Majstrovstvá ČSSR  vo výkone psov služobných plemien.

2. miesto na 20. majstrovstvách SSR vo výkone psov služobných plemien v kategórii „stopárov“

2 x majster SSR v brannom viacboji kynológov

2. miesto na 1.majstrovstvách ČSSR v brannom viacboji kynológov

4. miesto na 1. majstrovstvách SSR psov záchranárov v Kežmarku

4. miesto na 1. majstrovstvách SSR podľa IPO

1. miesto – Justitzov memoriál v Prahe (považovaný za neoficiálny titul majstra ČSSR vo

výkone boxerov)

2 x prvé miesto na Memoriáli Jána Magála

1. miesto Cena oslobodenia Bratislava

Na 10. majstrovstvách SSR vo výkone psov služobných plemien v roku 1978 v Bratislave-Záhorskej Bystrici s boxerom Adonisom z Tomky pri cviku „plazenie ku psovodovi“.
Foto: archív

02

RNDr. Vladimír Ďurišin s Astorom zo Žiaru na 20. Majstrovstvách SSR vo výkone psov služobných plemien roku 1989 v Bratislave- 2 . miesto v kategórii stopárov.
Foto: archív

Skúšky z výkonu:
ZM , SVV-1, SVV-2, SVV-3, SPO,
IPO-1, IPO-2,- IPO-3,
SZP1 – SZP2

Rozhodcovská činnosť:

1 x hlavný rozhodca – Majstrovstvá SSR vo výkone psov služobných plemien
1 x hlavný rozhodca – I. majstrovstvá SSR záchranárskych psov
5 x rozhodca – Majstrovstvá SSR vo výkone psov služobných plemien
1 x rozhodca – Majstrovstvá SSR mládeže vo výkone psov služobných plemien
1 x rozhodca – Majstrovstvá SSR Zboru nápravnej výchovy (ZVJS)
1x rozhodca – Majstrovstvá SSR Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP)
1x rozhodca – Majstrovstvá ČSSR Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP)
1x rozhodca – 1. CACIT na Slovensku (Trnava)
Rozhodca z v výkonu na bonitáciách plemien nemecký ovčiak, boxer a briard

RNDr. Vladimír Ďurišin (prvý zľava –hlavný rozhodca na I. majstrovstvách SSR záchranárskych psov v roku 1984 v Lozorne. Rozhodcovia Emil Komárek, Ján Holdoš, MUDr. Peter Knechtsberger a Ing. Štefan Hamerlík.

Vladimír Ďurišin vo funkcii rozhodcu na Majstrovstvách SSR vo výkone psov služobných plemien  v roku 1986 na futbalovom štadióne v  Trnave

Policajná kynológia

Takmer celoživotné previazanie so športovou a služobnou kynológiou vyústilo nakoniec v realizáciu jeho profesijného pôsobenia vo funkcii  riaditeľa  odboru  kynológie a hipológie  Prezídia  Policajného zboru.

V súčasnosti sa venuje policajnej kynológii  aj po teoretickej stránke. Je spoluautorom publikácie Policajná kynológia na Slovensku a monografie Policajná kynológia. Publikuje odborné články, je autorom viacerých príspevkov zaoberajúcich sa športovou a s policajnou kynológiou.

Policajné vzdelanie:

Dôstojnícka škola ZNB v Holešove                                                                                  1987

20-týždňový špeciálny pátrací kurz psovodov                                                              1986

Kriminalistické minimum (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)                      2010                                        

Priebeh zamestnania:

1986 – 1991  –  FMV, Federálna  správa VB – Federálna kriminálna ústredňa, Praha

Platnéřská 4, starší referent špecialista oddelenia služobnej kynológie

1991 – 2010  –  MV SR, Prezídium Policajného zboru, Bratislava, Račianska 45,  riaditeľ

odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ

2011 – 2012 – učiteľ SOŠ v Ivanke pri Dunaji

2000  –  2014 – externý učiteľ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

2008  –   externý učiteľ na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

plk. RNDr. Vladimír Ďurišin

plk. RNDr. Vladimír Ďurišin

Je autorom a spoluautorom nasledovných publikácií :

Publikačná činnosť:

Monografie:

Policajná kynológia, teória a prax. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Košice, 2016. 500 s. ISBN 978-80-8077-510-0.

Policajná kynológia na Slovensku. Bratislava, 2004. ISBN 80-969216-5-7

Police Kynology in Slovakia. Bratislava, 2004. ISBN 80-969426-0-3

Policajná kynológia na Slovensku.  Bratislava, 2009.ISBN 978-80-970144-1-4

Policajná  kynológia, 2009. Akadémie Policajné ho zboru v Bratislave. Bratislava, 2009 ISBN 978-80-8054-476-8

pk2
pk03
pk04
pk05

Skriptá:

Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore 1. časť, Bratislava 2001. 90 s. ISBN 80-8054-166-3
Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore  2.časť, Bratislava 2001. 82 s. ISBN80-8054-166-3
Výkon a výcvik psov I a  diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 171 s. ISBN 978-80-8077-224-6.
Výkon a výcvik psov  II. diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 159 s. ISBN 978-80-8077-225-3.

Bulletin:

Prezídium Policajného zboru – odbor kynológie. Bratislava 1999. 18 s.

Vo funkcii riaditeľa organizačného štábu zorganizoval:

  • v roku 1995 Medzinárodnú súťaž policajných psov vo vyhľadávaní drog
  • v roku 1996 prvýkrát v Európe Medzinárodnú súťaž policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín
  • v roku 1997 I. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní drog
  • v roku 2000 IV. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní drog
  • v roku 2002 II. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín

V priebehu výkonu funkcie riaditeľa odboru zorganizoval  desiatky medzinárodných chovných zvodov, majstrovstiev Slovenska v klasickej kynológii, vo vyhľadávaní drog, vo vyhľadávaní výbušnín a takmer dvadsať národných a medzinárodných kynologických konferencií, seminárov a  workshopov, vrátane vydania a redigovania  odborných zborníkov z týchto podujatí:

Zborník z I. národnej kynologickej konferencie.  Donovaly, 1998.
Zborník z II. národnej kynologickej konferencie.  Donovaly, 72 s.1999.
Zborník z III. národnej kynologickej konferencie. Donovaly,2000. 72 s. ISBN 80-968515-7-8.
Zborník zo IV. národnej kynologickej konferencie. Donovaly,2001.41 s. ISBN 80-968719-5-1
Zborník z I. medzinárodnej kynologickej konferencie. Donovaly,2002. 40 s. ISBN 80-968897-4-5.
Zborník z II. medzinárodnej kynologickej konferencie.  Donovaly, 2003. 88 s. ISBN 80-968897-4-5.
Zborník z V. národnej kynologickej konferencie. Donovaly, 2004. 36 s. ISBN 80-969273-7-X

Zborník z III. medzinárodnej kynologickej konferencie.  Donovaly, 2005. 84 s. ISBN 80-969448-0-0.

plk. RNDr. Vladimír Ďurišin a JUDr. Ladislav Pávek plk. v.v,. vedúci oddelenia služobnej kynológie FKÚ FS VB v rokoch 1988 – 1990 na medzinárodnej kynologickej konferencii v roku 2005 na Donovaloch

V priebehu pôsobenia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave usporiadal roku 2012  vo funkcii riaditeľa organizačného a prípravného štábu medzinárodnú kynologickú konferenciu na tému mantrailing a redigoval z tejto akcie:

Zborník z  medzinárodnej kynologickej konferencie.  Bratislava, 2013. 92 s.,
ISBN 978-80—8054-558-1
EAN: 9788080545581

V súčasnej dobe sa venuje metóde mantrailingu so svojim bloodhoundom Adeptom Lost Illusions.

V súčasnej dobe sa venuje metóde mantrailingu so svojim bloodhoundom Adeptom Lost Illusions.

Vyznamenania:

ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ POLICAJNÉHO ZBORU
MEDAILA ZA SLUŽBU V POLICAJNOM ZBORE II. STUPŇA
MEDAILA ZA SLUŽBU V POLICAJNOM ZBORE III. STUPŇA
Plaketa Parlamentu Českej republiky „ZA ROZVOJ SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE“
Pamätná medaila prezidenta Policajného zboru k 15. výročiu Policajného zboru
Pamätná medaila generálneho riaditeľa Železničnej polície k 15. výročiu  vzniku Železničnej polície
Čestný odznak Zväzarmu