Kriminalistické skúmanie…POKUS – kópiaKriminalistické skúmanie…POKUS – kópia

Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“.

 

Abstrakt

 

Metóda kriminalistického skúmania ľudských pachových stôp – metóda pachových konzerv (MPK) bola použitá  v experimente pri stanovení  prítomnosti ľudských pachových stôp zaistených na „mieste činu“ v rozdielnych časových odstupoch v priebehu meniacich sa  klimatických podmienkach.

Dva bavlnené pachové nosiče – tričká boli v pokuse umiestnené:

 

  • v exteriéri – imitujúcom miesto činu v prírodnom prostredí
  • v interiéri – imitujúcom miesto činu  v miestnosti

 

V rôznych  časových intervaloch boli z týchto predmetov odoberané pachové stopy (odtlačky pachových stôp – OPS), ktoré boli následne porovnávané s relevantnými porovnávacími pachovými stopami (PPS). Časový interval odberu bol určený na 5 dní, 2 týždne a 4 týždne dní od uloženia tričiek v exteriéri a v interiéri. Vo vonkajšom prostredí boli v priebehu pokusu zaznamenané meniace  sa klimatické podmienky s teplotou ovzdušia od –2 stupňov Celzia do +18 stupňov Celzia a premenlivej relatívnej vlhkosti vzduchu, rôznej intenzity slnečného žiarenia, dlhotrvajúceho dažďa a sneženia. V interiéri bolo prostredie konštantné, pri izbovej teplote + 20 stupňov Celzia a  relatívnej vlhkosti vzduchu v rozmedzí 60 percent – 70 percent. V tejto miestnosti  sa osoba, ktorej boli odobraté stopy na porovnanie (PPS) zdržiavala priemerne 5 – 6 hodín denne. Podmienky boli prispôsobené uvedeným kritériám s cieľom objektivizácie výsledkov vykonaného experimentu, tak aby sa čo najviac  priblížili konkrétnej situácii v policajnej praxi na mieste činu.

 

Pachové porovnávanie celého súboru vzoriek OPS a PPS sa uskutočnilo v stredisku metódy pachových konzerv odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Banskej Bystrici – Uľanke.

 

Výsledky pokusu ukázali, že pachové stopy zanechané osobou na dôkaznom predmete sú prítomné na mieste činu minimálne po dobu štyroch týždňov. Premenlivé klimatické podmienky nemali žiaden vplyv na identifikačnú hodnotu pachovej stopy. Experimentom bolo preukázané, že uvedeným spôsobom zaistené pachové stopy  môžu byť:

 

1) v prípravnom konaní predmetom kriminalistického skúmania

2) v súdnom konaní predmetom trestno-právneho dokazovania.

 

 

Kľúčové slová. Miesto činu. Pachová stopa.  Identifikačná hodnota pachovej stopy. Odtlačok pachovej stopy (OPS). Porovnávacia pachová stopa (PPS). Metóda pachových konzerv (MPK). Kriminalistická metóda skúmania pachových stôp. Pachový snímač. Aratex.

 

 

Úvod

 

Doposiaľ nepresvedčivo zodpovedanou otázkou kladenou pomerne často na súdnych pojednávaniach, najmä zo strany obhajoby, je existencia, či kvantifikácia pachových stôp odobratých z miesta činu najmä z pohľadu času, ktorý uplynul od zanechania stôp na mieste činu a ich odobratia pri obhliadke.  Vo finále dokazovania sú kladené legitímne otázky: Ako dlho zostáva ľudský pach na predmetoch, ktoré boli zaistené pri obhliadke miesta činu? Je to niekoľko hodín, jeden deň, týždeň, mesiac? To znamená, či je možné  tieto predmety, po ich zaistení, podrobiť kriminalistickému skúmaniu, ak boli ponechané na mieste činu dlhší čas od spáchania skutku tak, aby boli následne využiteľné v trestom konaní.

 

Dnes sa nejasne na takto položenú otázku  vyjadruje súdny znalec, rovnako ako policajný kynológ v procesnom postavení svedka, ktorý vykonáva samotné porovnávanie pachových stôp na špecializovanom pracovisku metódy pachových konzerv. Experti sa vo svojich výpovediach prevažne obmedzujú a odvolávajú na dlhoročnú tradíciu MPK a svoje bohaté praktické skúsenosti, na základe ktorých vyvodzujú predkladané závery. Dokazovanie sa tak opiera len o individuálne empirické skúsenosti osôb majúcich síce na súde procesné postavenie svedka alebo znalca, ale bez relevantnej, výskumom podloženej expertíznej činnosti v danej oblasti. Odborná štúdia, ktorá by experimentálne potvrdila prítomnosť pachových stôp na mieste činu odobratých v časových odstupoch, doposiaľ publikovaná nebola.

 

V súčasnosti je jedinou relevantnou metódou skúmania kriminalistických pachových stôp, ktorá má ambíciu dať odpoveď na takto položené otázky, metóda pachových konzerv. Pri skúmaní platí axióma, že pachové stopy sa nachádzajú vždy na mieste spáchania skutku, ktorý je predmetom záujmu orgánov činných v trestnom konaní, avšak v rôznej kvantite a kvalite, v závislosti od koncentrácie pachu.

 

Kľúčovou témou je teda koncentrácia odobraného pachu vnímateľného čuchovým zmyslom  policajného psa.  Táto závisí najmä od meteorologických podmienok, od doby vzniku pachu, dĺžky pobytu osoby, druhu činnosti a psychického stavu osoby, ktorá ich zanechala…Výdatnosť pachovej stopy sa zlepšuje so zväčšovaním doby kontaktu a veľkosti kontaktnej plochy.1)  V priebehu pokusu boli uvedené podmienky zohľadnené z pohľadu získania hodnovernosti dosiahnutých výsledkov.

 

Experiment 1

 

A/  Umiestnenie vzoriek v experimente

 

 

Na začiatku pokusu boli dňa 10. 11. 2010 umiestnené 2 bavlnené tričká po 72 hodinách ich nosenia osobou na  2 miesta:

  • v kancelárii na poličku sekretára pri konštantnej izbovej teplote +20 stupňov Celzia (pozri obr. č. 1a a 1b) a vlhkosti vzduchu 62 percent. V tejto miestnosti sa osoba, ktorej budú odoberané PPS na porovnanie, zdržiavala priemerne 5 – 6 hodín denne
  • vo vonkajšom prostredí na zem pokrytú opadaným jesenným lístím. Teplota vzduchu: +10 stupňov Celzia, vlhkosť vzduchu  77 percent (pozri obr. č. 2a  a 2b)

 

_____________________________________________________________

[1]) Krajník,V., Ďurišin,V., Kozák,M., Bohrn, F., Policajná kynológia. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009.

s .258. ISBN 978-80-8054-476-8.

 

Obr. č. 1a

                

 

 

 

 

 

Obr. č. 2a

                  

 

 

 

B/  Zaistenie pachových stôp – OPS a PPS

 

Po piatich dňoch od uloženia tričiek boli dňa 15. 11. 2010 z oboch predmetov odobrané pachové stopy – OPS pomocou sterilného snímača, textilnej látky s názvom aratex. Na tričku, ktoré bolo uložené v exteriéri, boli už po piatich dňoch viditeľné vonkajšie zmeny (pozri obr. č. 3 a porovnaj s obr. č. 2a).

 

 

 

Obr. č. 3

 

 

V prvej etape odberu bol tkanina aratex vložená do oboch tričiek  uložených v interiéri  (pozri obr. č. 4a, a č. 4b) a v exteriéri. (pozri obr. č. 5a a č. 5b),  V oboch prípadoch bola doba odberu OPS stanovená konštantne na 1 hodinu, t.j. pachový snímač bol v tričkách zabalený presne uvedený časový úsek. Technické úkony pri zaisťovaní pachových stôp vykonával pracovník strediska metódy pachových konzerv.

 

 

Obr. č. 4a                                                              Obr. č. 4b

 

 

 

 

Obr. č. 5a                                                                Obr. č. 5b

 

 

 

 

Po uplynutí jednej hodiny bol pachový snímač vložený do sklenenej nádoby (pozri obr. č. č.4aa, č. 4bb, č. 5aa a č.5bb).

 

Obr. č 4aa                                                               Obr. č. 4 bb

 

 

 

 

Obr. č. 5aa                                                           Obr. č. 5bb

 

 

 

 

 

 

V druhej etape odberu dňa 24. 11. 2010 boli OPS snímané z trička v exteriéri. Vzhľad tohto predmetu bol po štrnástich dňoch jeho uloženia na zemi značne zmenený. (pozri obr. č. 7 a porovnaj s obr. č. 2a,  a č.3).

 

Obr. č. 7

 

 

 

Aratex bol v predmete zabalený  2 hodiny. Po uplynutí tejto doby boli pachové stopy odobraté štandardným spôsobom a uložené do sterilnej nádoby (pozri obr. č. 7).

 

 

 

 

Obr. č. 7

 

Tretia, finálna etapa odberu sa uskutočnila 6. 12. 2010. V tento deň  boli   odobrané pachové stopy (OPS) z trička uloženého v exteriéri (pozri obr. č. 8a až č. 8h).                                                             Vonkajšie prostredie bolo značne poznamenané zimnými klimatickými podmienkami. Tričko  pokrývala 10 dní stará a 30 cm hrubá vrstva snehu.  Pred snežením padal  na tento predmet 10 dní vytrvalý dážď. Tričko so snímačom boli expedované do  strediska metódy pachových konzerv, kde odber OPS prebiehal 24 h.

 

Obr. č.8a                                                              Obr.č.8b

 

 

Obr. č. 8c                                                          Obr. č. 8d

 

 

 

 

 

Obr. č. 8e                                                              Obr. č. 8f

 

 

 

Obr. č. 8g                                                              Obr. č. 8h

 

 

Porovnávacia pachová stopa (PPS) bola odobratá  z osoby dňa 6. 12. 2010. Doba odberu tejto PPS bola stanovená na 15 min.

 

Experiment 2

 

Okrem uvedeného experimentu bol dňa 22. 11. 2010  vykonaný ďalší pokus, ktorý mal potvrdiť existenciu pachových stôp na bavlnenom  tričku uloženom vo vedľajšej  kancelárii osoby, ktorej boli odoberané PPS. Tričko bolo nosené osobou 24 hodín a uložené v kancelárii na stolík s počítačom pri konštantnej izbovej teplote +20 stupňov Celzia a vlhkosti vzduchu 62 percent (pozri obr. č. 6). V tejto miestnosti  sa osoba zdržiavala priemerne 10 – 15 minút denne.

 

Obr. č. 6

 

Z tohto trička bola dňa 6. 12. 2010 odobratá  1 PPS . Doba odberu bola 1 hodina.

 

Toho istého dňa bola na porovnanie odobratá  z osoby, ktorá mala oblečené všetky 3 tričká použité v experimente porovnávacia pachová stopa. Doba odberu tejto PPS bola stanovená na 15 min.

 

C/ Porovnanie pachových vzoriek

.

Zaistené pachové vzorky boli  podrobené kriminalistickému skúmaniu  metódou pachových konzerv.   Išlo o porovnanie OPS a PPS jednej osoby, ktorej patrili pachové stopy odobraté vyššie uvedeným spôsobom.

 

Porovnávanie všetkých pachových stôp použitých v experimente bolo pozitívne. To znamená bola potvrdená pachová zhoda medzi všetkými pachovými stopami zaistenými v experimente na „mieste činu“ a osobou, ktorej bola odobratá pachová stopa na porovnanie.

 

Kriminalistické skúmanie sa uskutočnilo štandardným spôsobom 2)   v stredisku metódy pachových konzerv odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Banskej Bystrici – Uľanke.

 

 

 

Záver

 

Miera prítomnosti ľudských pachových stôp zistených na „mieste činu“ bola stanovená v rôznych časových intervaloch od ich odberu  metódou kriminalistického skúmania – MPK. Vykonaným pokusom bolo preukázané, že osoba zanecháva pachové stopy na mieste udalosti minimálne 4 týždne od spáchania skutku.

 

Výsledky pokusu sú prínosom pri stanovení kvantitatívnych parametroch kriminalistických pachových stôp zaistených na „mieste činu“. Závery experimentu súčasne odpovedajú na otázky, na ktoré odborná obec doposiaľ  nevedela s istotou odpovedať.

 

Proces trestno-právneho dokazovania tak dostáva prostredníctvom kriminalistického skúmania pachových stôp na stôl ďalší relevantný argument. Je v záujme objektívneho  rozhodovania, aby bol orgánmi zasahujúcimi do trestného konania primerane rešpektovaný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

2) Krajník,V., Ďurišin,V., Kozák,M., Bohrn, F., Policajná kynológia. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. s. 264, ISBN 978-80-8054-476-8.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Publikovať komentár