Prvá slovenská knižná publikácia o policajnej kynológii

Odbor kynológie Prezídia Policajného zboru vydal  v roku 2004  monografiu „Policajná kynológia na Slovensku“ autorov RNDr. Vladimíra Ďurišina a Mgr. Ľubici Gallovej. Ide tematicky o publikačnú prvotinu, ktorá na slovenskom knižnom trhu doposiaľ chýbala. Kniha osvetľuje hlavné etapy vývoja slovenskej policajnej kynológie, prináša spomienky pamätníkov, ktorí boli pri jej vzniku, poukazuje na jej služobné úspechy,…

RECENZIA

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD. zakladateľ vysokoškolského študijného programu – Kynológia V dnešných dňoch obohatila knižný trh anglická mutácia monografie  Policajná kynológia na Slovensku –Police Kynology in Slovakia. Autori, RNDr. Vladimír Ďurišin a Mgr. Ľubica Gallová, spracovali publikáciu   prezentujúcu  vysoko zaujímavé, odborné a spoločenské pohľady z pozície tvorcov policajnej kynológie na Slovensku. Slovenskú verziu monografie preložila do anglického…

REVIEW

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.       Founder of a college degree program – Kynology                                                                   Nowadays, the book market has been enriched by the English version of the monograph of the Police Kynology in Slovakia – Policie Kynology in Slovakia. Authors, RNDr. Vladimír Ďurišin and Mgr. Ľubica Gallová, worked out a publication presenting highly interesting, professional and…

Policajná Kynológia

Na napísanie kvalifikačnej učebnice policajnej kynológie viedlo autorov poznanie, že takáto učebnica už dávno chýba príslušnému okruhu pracovníkov a študentov daného vedného odboru. Ide predovšetkým o zjednotenie názorov, terminológie, systému ale aj postupnú špecifikáciu predmetu skúmania. Vyjadrujeme presvedčenie že odborná verejnosť bude zhovievavá k tomuto výsledku nášho zámeru. Sme si vedomí, že ani toto dielo nie je a nemôže…

Policajná kynológia teória a prax

Prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. Vedúci katedry kriminalistiky a forenzných vied Akadémia Policajného zboru v Bratislave.   Musím v úvode posudku konštatovať, že aj z pohľadu situácie a stavu problematiky v Slovenskej republike, ide o dielo mimoriadne aktuálne a jedinečné. Vysoká aktuálnosť vo vzťahu k stavu rozvoja poznania problematiky je umocnená skutočnosťou že ide o…