RECENZIA

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD. zakladateľ vysokoškolského študijného programu – Kynológia V dnešných dňoch obohatila knižný trh anglická mutácia monografie  Policajná kynológia na Slovensku –Police Kynology in Slovakia. Autori, RNDr. Vladimír Ďurišin a Mgr. Ľubica Gallová, spracovali publikáciu   prezentujúcu  vysoko zaujímavé, odborné a spoločenské pohľady z pozície tvorcov policajnej kynológie na Slovensku. Slovenskú verziu monografie preložila do anglického…

REVIEW

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.       Founder of a college degree program – Kynology                                                                   Nowadays, the book market has been enriched by the English version of the monograph of the Police Kynology in Slovakia – Policie Kynology in Slovakia. Authors, RNDr. Vladimír Ďurišin and Mgr. Ľubica Gallová, worked out a publication presenting highly interesting, professional and…

100 rokov kynológie

O míľnikoch K stému výročiu vzniku československej služobnej kynológie Cesta vývoja československej služobnej kynológie nebola jednoduchá ani priamočiara. Napriek jej úspešnému príbehu to bola neraz anabáza s mnohými odbočeniami, ktoré nikam neviedli. Dlhodobo absentoval systémový prístup pri manažovaní danej problematiky  v  habsburskej monarchii, v prvej Československej republike, v období Slovenského štátu a Protektorátu  Čechy a  Morava, ako aj v povojnovom Československu…

Policajná Kynológia

Na napísanie kvalifikačnej učebnice policajnej kynológie viedlo autorov poznanie, že takáto učebnica už dávno chýba príslušnému okruhu pracovníkov a študentov daného vedného odboru. Ide predovšetkým o zjednotenie názorov, terminológie, systému ale aj postupnú špecifikáciu predmetu skúmania. Vyjadrujeme presvedčenie že odborná verejnosť bude zhovievavá k tomuto výsledku nášho zámeru. Sme si vedomí, že ani toto dielo nie je a nemôže…

Policajná kynológia teória a prax

Prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. Vedúci katedry kriminalistiky a forenzných vied Akadémia Policajného zboru v Bratislave.   Musím v úvode posudku konštatovať, že aj z pohľadu situácie a stavu problematiky v Slovenskej republike, ide o dielo mimoriadne aktuálne a jedinečné. Vysoká aktuálnosť vo vzťahu k stavu rozvoja poznania problematiky je umocnená skutočnosťou že ide o…

13. MATERIÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

Pre plnohodnotný  vývin a kondíciu služobných psov je nevyhnutné zabezpečiť zdravé a hygienicky nezávadné prostredie. Na umiestnenie služobných psov slúžia kynologické objekty ministerstva vnútra a Policajného zboru. Ide o účelové stavby, ktoré musia spĺňať požadované stavebné, prevádzkové, hygienické a veterinárne podmienky pre umiestnenie služobných psov. Služobné psy sa môžu tiež umiestniť v kynologickom objekte nachádzajúcom sa v rodinnom dome psovoda.…

12. PRÁVNA ÚPRAVA

V  Zákone o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov  je pôsobenie policajnej kynológie  v kontexte plnenia jej úloh v činnosti moderného bezpečnostného aparátu upravená nadštandardne. Súčasné znenie jej inštitútov vystihuje celý rozsah tejto bezpečnostnej problematiky využívaný vo výkone policajnej  služby. Zákonná úprava policajnej kynológie tým presahuje   úroveň  právno-bezpečnostného prostredia nielen doma, ale aj v zahraničí. Pritom v právnych…

11. CHOV POLICAJNÝCH PSOV

Cieľ policajného chovu psov Účelom policajného chovu je produkovať všestranne použiteľné, psychicky pevné, vyrovnané, sebavedomé, konštitučne silné a zdravé psy vhodné pre  službu v náročných podmienkach policajnej praxe. Zámerom systematickej, cielenej plemenitby  je odchovať  policajné psy, u ktorých je, v podnetovo často nevyjasnených situáciách, úroveň vzruchu a útlmu v centrálnom nervovom systéme vzácne vyrovnaná v prejave tvrdého a nekompromisného zákroku v korelácii s okamžitou…

10. VÝCVIK PSA

Nervovú sústavu tvorí špecializované tkanivo, ktoré pozostáva z desiatok miliónov nervových buniek – neurónov. Neurón je základnou jednotkou nervovej sústavy. Pozostáva z tela, z  rozvetvených krátkych nervových vlákien, ktoré sa nazývajú dendrity a z jedného dlhého nervového vlákna neuritu, ktoré je na konci rozvetvené. Neurón prostredníctvom svojho tela alebo dendritov vníma vzruchy zo zmyslových orgánov, alebo z iných nervových…